Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu calatorul

CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE Nr.  _______din _____

1. PARTILE CONTRACTANTE 
SUNMEDAIR TRAVEL & TOURISM SERVICES SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Al. Paulescu nr. 31, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/1161/2001, cod fiscal nr. RO 13683142, COD IBAN: RO09 BUCU 0137 6541 2511 RO01 /RON si RO63 BUCU 0137 6541 2511 EU01 /EUR deschis la ALPHA BANK Romania S.A. Sucursala Unirii, titular a licentei de turism nr. 873/25.01.2019 pentru Agentia de turism Go Travel, cu sediul in Bucuresti, str. Lt. Al. Paulescu nr. 31, emisa de catre Ministerul Turismului, reprezentata de SYNOVATE TRAVEL MANAGEMENT SRL - Administrator, prin Codruta Popescu - Administrator, denumita in continuare Agentia, 
Si 
Dl/Dna__________________ email:____________, posesor al CI seria _____ nr _______, domiciliat/a in __________, str. __________, denumit in continuare Turistul, au convenit la incheierea prezentului contract. 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1. Obiectul contractului este reprezentat de vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice inscris in voucher/bilet de odihna/tratament/bilet de excursie/alt inscris anexat prezentului contract si eliberarea documentelor de plata si calatorie. 

3. INCHEIEREA CONTRACTULUI 
3.1. Contractul se incheie, dupa caz, in oricare din urmatoarele situatii: 
3.1.1. in momentul semnarii lui de catre Turist sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii turistice, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice; 
3.1.2. in momentul in care Turistul primeste confirmarea scrisa a rezervarii de la Agentie, in cel mult 60 de zile calendaristice de la data intocmirii bonului de comanda. Este responsabilitatea Agentiei de a informa Turistul prin orice mijloace convenite in scris cu acesta (telefon, e-mail, fax, etc.) daca rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervari de servicii, Agentia poate solicita un avans din pretul pachetului sau plata integrala a contravalorii pachetului, in functie de conditiile comerciale proprii si/sau ale furnizorilor de servicii care fac obiectul prezentului contract si de data la care turistul solicita serviciile. 
3.1.2.1. in cazul in care continutul bonului de comanda nu difera de continutul confirmarii calatoriei turistice si confirmarea s-a efectuat in termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, Turistul care decide sa renunte la calatoria turistica datoreaza Agentiei penalitati conform cap. 7. 
3.1.2.2. in cazul in care continutul bonului de comanda difera de continutul confirmarii calatoriei turistice primite in scris de la Agentie sau daca aceasta confirmare nu s-a facut in termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, Turistul poate considera ca voiajul nu a fost rezervat si are dreptul la rambursarea imediata a tuturor sumelor deja platite. 
3.1.3. in momentul eliberarii documentelor de calatorie (voucher, bilet de odihna si/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv in format electronic, in cazul in care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agentiei de turism sau exista deja confirmarea de rezervare din partea alor prestatori. 
3.2. In cazul in care prezentul contract este pus integral la dispozitia turistului sub forma de catalog, pliant, alte inscrisuri, site-ul Agentiei sau alte mijloace de comunicare electronica (e-mail, fax, etc.), obligatia de informare a turistului este considerata indeplinita prin inscrierea acestei informatii in oricare dintre documentele de calatorie sau documentele fiscale furnizate de Agentie, nefiind necesara inscrierea in forma scrisa a contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv daca prezentul contract prezentat Turistului in modalitatile prevazute mai sus contine clauzele prevazute la art. 12 alin. (2) din OG nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice republicata. 
3.3. Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii turistice inscris in documentele de calatorie. 
3.4. Servicii contractate: ________ 

4. PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITATILE DE PLATA 
4.1. Pretul contractului este de _______ si se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si TVA. Pretul contractului va fi achitat de catre Turist pana la data de: ________ 
4.2. Pretul contractului se va achita, in termenele mentionate la art. 4.3 in urmatoarele modalitati:
i. transfer bancar in contul bancar nr. RO09 BUCU 0137 6541 2511 RO01 /RON si/sau RO63 BUCU 0137 6541 2511 EU01 /EUR deschis la ALPHA BANK Romania S.A. Sucursala Unirii;
ii. direct la sediul Agentiei in numerar, cu respectarea prevederilor legale in domeniu sau cu cardul;
iii.  plata la distanta prin link de plata securizat.
Daca pretul nu este specificat in prezentul contract, atunci acesta este specificat in bonul de comanda (daca exista), alte documente de calatorie, cataloage, pliante, alte inscrisuri puse la dispozitie Turistului, site-ul Agentiei, alte mijloace de comunicare electronica si/sau pe factura. 
4.3. Termene de plata: 
4.3.1. La incheierea contractului se percepe un avans de ______ din pretul stabilit sau, dupa caz, plata integrala a contravalorii pachetului de servicii turistice. 
4.3.2. In cazul in care la incheierea contractului s-a perceput un avans, plata finala se va face astfel: 
a. Pentru serviciile turistice care necesita confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plata comunicate de Agentie in scris prin bonul de comanda sau alte mijloace de comunicare; 
b. Pentru serviciile turistice care nu necesita confirmare din partea prestatorilor, dupa cum urmeaza: 
i. _______ 
ii. _______ 
4.4. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua intr-o singura moneda, in valuta specificata in contract sau in RON, la cursul de referinta BNR din ziua emiterii facturii, la care se adauga un comision de risc valutar de 2%. 
4.5. Dovada platii de catre Turist se va face prin transmiterea ordinului de plata catre Agentie la numarul de fax al acesteia sau la adresa de e-mail indicata in cuprinsul contractului, in cazul in care plata a fost efectuata prin banca. Agentia va considera plata efectuata in urma incasarii efective a acesteia. 
4.6. Nerespectarea de catre Turist a termenelor de plata mentionate in cuprinsul contractului, da dreptul Agentiei sa considere contractul rezolvit de plin drept, fara punere in intarziere, fara interventia instantei si fara indeplinirea altor formalitati si sa solicite daune interese. In acest sens, contractul va inceta de la data trimiterii unei notificari catre Turist, Agentia fiind indreptatita sa solicite pe aceasta cale si despagubiri pentru daunele suferite. 
4.7. In cazul in care Turistul inregistreaza mai multe debite deopotriva scadente, Agentia va face imputatia platii, in termen de o zi de la data primirii dovezii platii, urmand a instiinta Turistul cu privire la datoria care a fost stinsa. 

5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE AGENTIEI 
5.1. Agentia se obliga sa furnizeze Turistului un bon de comanda, numai in situatia solicitarii unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a agentiei de turism si care necesita confirmarea rezervarii din partea altor prestatori. In cazul solicitarii unor pachete de servicii turistice care se regasesc in oferta proprie a agentiei de turism sau in cazul in care exista deja confirmare asupra rezervarii din partea altor prestatori, Agentia poate furniza Turistului bon de comanda, daca considera necesar. 
5.2. In cazul modificarii uneia dintre prevederile esentiale ale contractului, cum ar fi serviciile incluse in pachet, datele de calatorie, modificarea categoriei unitatii de cazare, Agentia are obligatia de a informa Turistul cu cel putin 15 zile inainte de data inceperii calatoriei. In cazurile prevazute la pct. 5.7. lit. b) si c), informarea se va face in timp util pentru a permite Turistului sa decida inceperea calatoriei. 
5.3. In cazul achizitionarii unui pachet de servicii turistice avand in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, transportatorul aerian, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orarul de zbor. Prin urmare, Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul turistic. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste turistii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11.02.2004 de stabilire a unor norme comune in materie de compensare si de asistenta a pasagerilor in eventualitatea refuzului de imbarcare si anularii sau intarzierii prelungite a zborului si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin HG nr. 1912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului. 
5.4. In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica, din motive ce tin de siguranta navigarii, numarul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova, etc.), doar cu o cabina de aceeasi categorie cu cea rezervata initial, caz in care Turistul nu va fi despagubit in niciun mod avand in vedere ca este vorba de acelasi tip de cabina ca si cel rezervat. 
5.5. Agentia poate modifica pretul contractului in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, aratand totodata modul de calcul al majorarilor sau micsorarilor de pret ale contractului si numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, a redeventelor si a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi, a taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate, in niciun caz, in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii. 
5.6. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata: 
a. Sa ofere Turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceleasi calitate si cantitate; 
b. Sa restituie Turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice; 
c. In cazul in care nu pot fi oferite Turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al Turistului la locul de plecare ori in alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate. 
5.7. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri: 
a.  Cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza Turistului;
b. Cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora, prin acestea intelegandu-se circumstante anormale si imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca, si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda eforturilor depuse sau unui eveniment pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii cu care Agentia colaboreaza, cu tot efortul depus, nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice, cauze naturale care impiedica desfasurarea transportului si/sau a cazarii, greve, demonstratii), neindeplinirea grupului minim ca urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii. Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate Turistului ca urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor imprejurari asupra carora raspunderea revine exclusiv in sarcina transportatorului, Agentia neavand nicio obligatie sa ramburseze contravaloarea serviciile achizitionate;
c.  Cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil, cum este cazul in urmatoarele situatii:
i. refuzului organelor de control de la punctele de trecere a frontierei romane sau straine de a permite intrarea/iesirea Turistului, in pofida respectarii conditiilor de iesire din tara, respectiv de intrare in alte state, prevazute de legislatia in vigoare: 
ii. cand hotelierii solicita plati suplimentare pentru utilizarea facilitatilor din camera si hotel care nu sunt incluse in pretul contractului (ex.: minibar/frigider, seif, prosoape la piscina, etc). Va rugam ca in momentul sosirii la hotel sa solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra acestora; 
iii. cand tipul de camera prezentat in fotografiile din oferta nu este cel primit la momentul cazarii. Pentru vizualizarea camerelor va rugam sa accesati pagina de web a hotelului. Mobilierul, designul si culoarea asternuturilor pot sa difere de la o camera la alta. Cazarea in camere se face la ora 14.00, iar eliberarea camerelor la ora 12.00 in ziua plecarii. Categoria hotelurilor este atribuita de Autoritatea Nationala de Turism a tarii de destinatie, conform standardelor proprii. 
Distribuirea camerelor la hotel se face in momentul cazarii de catre personalul receptiei. Orice problema legata de amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de catre Turist direct la receptie, asistat de reprezentantul local al Agentiei. Hotelierii accepta plangeri referitoare la serviciul de cazare numai in timpul in care Turistul este la destinatie, insotite de dovezi reale. Va rugam ca in cazul in care sunteti nemultumiti de calitatea cazarii, sa raportati in scris si sa solicitati o copie a plangerii catre hotel apoi sa contactati imediat Agentia pentru a va ajuta sa rezolvati in timpul sejurului dvs. problema aparuta. Dupa parasirea hotelului, Agentia nu va mai putea sa va acorde suportul necesar, conform conditiilor impuse de hotelier. 
Eventualele reclamatii referitoare la excursiile optionale si care nu sunt incluse in prezentul contract se fac direct operatorului local, Agentia nefiind implicata in organizarea sau desfasurarea acestora. 
iv. Cand Turistul trebuie sa achite taxe suplimentare anuntate inainte de inceperea programul turistic, in cazul in care acestea vor aparea ca urmare a majorarii taxelor de aeroport, a taxelor de combustibil anuntate de compania aeriana transportatoare, Compania Aviatica, fara a cere acordul Agentiei are dreptul de a modifica orele de zbor ale curselor, prin urmare Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul excursiei. 
5.8. Agentia are obligatia sa furnizeze in scris Turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu Turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu 5 zile, dar nu mai putin de 3 zile, inainte de data plecarii, urmatoarele informatii: 
a. Orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de Turist in fiecare dintre mijloacele de transport incluse, exceptand avionul; 
b. Denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax, adresele de e-mail ale reprezentantei locale a Agentiei ori, in lipsa acestora cele ale autoritatilor locale care pot ajuta Turistul in caz de nevoie; un numar de apel de urgenta care sa ii permita contactarea Agentiei; 
c. Pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului; 
OBSERVATII : Minorii trebuie sa indeplineasca conditiile speciale pentru a calatori in strainatate. Conform Legii nr. 248/20.07.2005. minorii insotiti de ambii parinti trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii ca si acestia pentru a calatori in strainatate. In cazul in care unul dintre parinti poarta alt nume decat minorul, este necesara prezentarea certificatului de nastere al minorului. Minorii insotiti doar de unul dintre parinti trebuie sa prezinte la frontiera romana declaratii notariale de acord al parintelui care NU calatoreste. In cazul parintilor divortati sau decedati, se prezinta hotararea judecatoreasca definitiva prin care minorul este incredintat parintelui impreuna cu care calatoreste sau dupa caz certificatul de deces. Minorii incredintati altor adulti, altii decat parintii sau ocrotitorii legali, trebuie sa fie in posesia declaratiilor notariale ale ambilor parinti, iar adultul imputernicit trebuie sa prezinte certificatul de cazier judiciar. 
d. Obligatiile Turistului prevazute la pct. 6.10, 6.11 si 6.13; 
e. Posibilitatea semnarii unui contract de asigurare facultativa, care sa acopere taxele de transfer al Turistului, sau a unui contract de asistenta, care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidentare sau boala. 
5.9. Agentia parte in contract este obligata sa acorde prompt asistenta turistului aflat in dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau al unui eveniment pe care nici agentia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita. 

6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE TURISTULUI 
6.1. In cazul in care Turistul nu poate sa participe la calatoria turistica independent de motivele care stau la baza imposibilitatii de participare, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 5 zile inaintea datei de plecare, cu conditia obligatorie ca furnizorul respectivului serviciu sa permita aceasta cesiune. In acest caz, intre Turistul care nu poate participa la calatoria turistica contractata (cedentul), terta persoana (cesionarul) si agentia de turism (debitor cedat) urmeaza a se incheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate si cesionate. Responsabilitatea incheierii contractului de cesiune revine, dupa caz, fie cedentului, fie cesionarului, si niciodata agentiei de turism (debitorului cedat). Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor, conform conditiilor stabilite de compania aviatica, Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari. 
6.2. In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament cu locul de desfasurare in Romania, turistul are obligatia sa respecte urmatorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regula, la ora 18:00 a zilei de intrare si se termina, de regula, la ora 12.00 a zilei de iesire inscrise pe documentele de calatorie (voucher, bilet de odihna si/sau tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a Turistului. In functie de destinatie, check-in-ul si check-out-ul se pot modifica. 
6.3. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorarii, Turistul poate rezilia/denunta unilateral contractul fara nicio obligatie fata de Agentie, acesta avand dreptul la rambursarea imediata de catre Agentie a sumelor platite, inclusiv comisionul. 
6.4. Turistul este obligat sa comunice Agentiei in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii prevazute la cap. 5 pct. 5.2, hotararea sa de a opta pentru: 
a. rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului fara plata penalitatilor; sau 
b. acceptarea noilor conditii ale contractului. 
6.5. In cazul in care Turistul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari in conditiile cap. 5 pct. 5.2 si cap. 6 pct. 6.4 se considera ca toate modificarile au fost acceptate si Turistul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip. 
6.6. In cazul in care Turistul reziliaza/denunta unilateral contractul in temeiul pct. 6.4 sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, turistul are dreptul: 
a. sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie; 
b. sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret, in sensul rambursarii diferentei de pret dintre cele doua pachete turistice, la momentul incheierii noului contract de prestare de servicii; 
c. sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului. 
6.7. In toate cazurile mentionate la pct. 6.6, Turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire, al carei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al partilor sau in baza unei hotarari a instantei de judecata, pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care: 
a. anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia a informat in scris Turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii; 
b. anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante anormale si imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unitatii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevazute la cap. 5 pct. 5.7 lit. b); 
c. anularea s-a facut din vina Turistului, inclusiv dar fara a se limita la neplata pretului contractului. 
6.8. Turistul are dreptul sa rezilieze/denunte unilateral in orice moment, in tot sau in parte, contractul, conform conditiilor de rezervare si anulare comunicate in scris de catre Agentie la momentul efectuarii rezervarii ferme, iar in cazul in care rezilierea/denuntarea unilaterala ii este imputabila este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. 7, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Despagubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii turistice contractat. 
6.9. In cazul in care Turistul alege sa se mute la un alt hotel decat cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele turistului in limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmand a fi suportate de catre Turist. Daca Turistul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului, cu aplicarea penalitatilor prevazute la cap. 7 la momentul respectiv si incheierea unui nou contract. 
6.10. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie. 
6.11. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat de Agentie (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament etc.), in vederea acordarii serviciilor turistice. In cazul in care Turistul beneficiaza de bilete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi. 
6.12. Turistul poarta intreaga raspundere pentru declararea la vama si respectarea prevederilor legale privind regimul vizelor, al documentelor de calatorie, regimul vamal, sanitar, regimul transportului materialelor sau produselor cu regim special (animale de companie, lichide, valuta/obiecte pretioase, arme, munitii) etc. ale tarilor de destinatie sau de tranzit. 
6.13. Turistul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din contractul cu agentia de turism sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar agentia de turism nu are nicio responsabilitate asupra prestatiilor in cauza. 
6.14. Turistul are obligatia sa verifice documentele de calatorie (bilete, vouchere de servicii, asigurari etc.), precum si alte documente eliberate de Agentie si sa retina toate informatiile furnizate de reprezentantii Agentiei, indiferent de forma prezentarii (scris sau verbal). 
6.15. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre Turist a unor formalitati suplimentare (de exemplu, calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele Turistului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei, transportul animalelor de companie etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea site-ului Politiei de Frontiera. In cazul in care Turistul nu isi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei care nu sunt in sarcina Agentiei (de exemplu, in cazul calatoriei cu minori, imputernicire din partea parintelui sau reprezentantului legal ce nu il insoteste sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativa), Agentia este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei. 
6.16. Agentia de turism recomanda turistilor contactarea acesteia cu 24 de ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc de imbarcare etc.). 
6.17. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile. 
6.18. Turistul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de turist ca urmare a nerespectarii acestui alineat. 
6.19. Turistul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus, cat si la intors, itinerariul integral, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre Turist a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele vor fi suportate de catre acesta. 
6.20. In cazul in care Turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli. 
6.21. Daca Turistul nu beneficiaza total sau partial de serviciile comandate din motive neimputabile Agentiei, Turistul nu poate pretinde acesteia restituirea contravalorii lor. 

7. RENUNTARI, PENALIZARI, DESPAGUBIRI 
7.1. In cazul in care Turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza: 
7.1.1. In cazul serviciilor turistice externe, penalizarile sunt de: 
a. _______% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 31 de zile calendaristice inainte de data plecarii; 
b. _______ % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 16 - 30 de zile calendaristice inainte de data plecarii; 
c. 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 15 zile calendaristice inainte de plecare sau prin neprezentarea la program; 
d. 100% din pretul pachetului de servicii, in cazul in care turistul a achizitionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului special (de exemplu: Early Booking etc.), indiferent de data la care turistul solicita renuntarea. 
e. Pentru Programele pentru Seniori penalizare - %customText08% % din costul excursiei pentru retragere de la data confirmarii pachetului. 
7.1.2. In cazul serviciilor turistice interne, penalizarile sunt de: 
a. ______ % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 31 de zile calendaristice inainte de data plecarii; 
b. _________ % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 16 - 30 de zile calendaristice inainte de data plecarii; 
c. 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 15 zile calendaristice inainte de plecare sau prin neprezentarea la program; 
d. 100% din pretul pachetului de servicii, in cazul in care turistul a achizitionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului special (de exemplu: Early Booking etc.), indiferent de data la care turistul solicita renuntarea. 
e. Pentru Programele pentru Seniori penalizare - %customText11% % din costul excursiei pentru retragere de la data confirmarii pachetului. 
7.2. Penalizarile mentionate in art. 7.1 se aplica in cazul in care nu s-au mentionat alte reguli proprii de achitare, anulare, penalizare ale ofertei pe baza careia Turistul a facut rezervarea (de exemplu, programe de Paste, Craciun, Revelion, Early booking, oferte speciale tour-operatori straini). 
7.3. In cazul in care Turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agentia si a achitat un avans nu se prezinta in termenul specificat in bonul de comanda sau in termenul comunicat in scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul Turistului cu retinerea penalizarilor prevazute la pct. 7.1. 
7.4. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai in baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale. 
7.5. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, Turistului i se vor retine toate cheltuielile datorate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare si rezervare proprii acesteia. 
7.6. Penalizarile echivalente cu cele indicate la pct. 7.1.1 lit. c) sau d), respectiv 7.1.2 lit. b) sau c) se aplica si in cazul in care Turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale necesare (pasaport / CI) in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a parasi teritoriului tarii, din alte motive ce tin de persoana acestuia sau insotitorilor acestuia. Agentia nu poate fi facuta responsabila de validitatea, valabilitatea, conformitatea actelor necesare calatoriilor in afara tarii, toate aceste sarcini cad in resposabilitatea exclusiva a Turistului. 
7.7. Turistul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare. 
7.8. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract, despagubiri care nu pot depasi pretul pachetului de servicii turistice inscris in contract. 
7.9. Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, situatii de urgenta, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile niciunei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia. 
7.10. Toate sumele mentionate la pct. 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.11 si 7.12 se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii turistice achitat de Turist, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata. 
7.11. Reducerea de Early booking este inclusa in pachetul turistic si procentul precizat este aplicabil la cazare. Nu se accepta modificari de nume si de perioada, anulari decat cu penalizare de 100% pentru intregul pachet turistic. 
7.12. In cazul in care Turistul solicita efectuarea unor modificari in contract, inclusiv dar fara a se limita la modificarea datei de plecare, a numelui, a localitatii sau a hotelului, Agentia are dreptul sa solicite o despagubire egala cu suma de anulare-decomandare. 

8. RECLAMATII 
8.1. In cazul in care Turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris la fata locului avand numar de inregistrare, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat reprezentantului Agentiei, cat si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali ai turoperatorului). Datele de contact ale Agentiei: Telefon: +4021.305.99.55 Fax: +4021.305.99.50 E-mail: vacante@gotravel.ro sau customercare@gotravel.ro 
8.2. Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca, in termen de 30 de zile calendaristice, sa comunice turistului in scris despagubirile care i se cuvin, dupa caz. Vor fi luate in considerare doar reclamatiile facute in nume personal, nu vor fi luate in considerare reclamatiile facute in numele mai multor persoane la finalul serviciilor turistice, despre care Agentia nu a fost informata in scris la data producerii evenimentului. 

9. ASIGURARI 
9.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de acesta, in cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei, la Societatea de Asigurare CITY INSURANCE S.A. Polita de asigurare seria BN nr. 000001501 valabila pana la data de 19.12.2020 este afisata pe pagina web a agentiei de turism (www.gotravel.ro). 
9.2. Conditiile in care Turistul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt: 
9.2.1. In cazul in care Agentia nu efectueaza repatrierea turistului, acesta are obligatia de a anunta imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. In aceasta situatie societatea de asigurare nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa dupa intoarcerea turistului in Romania, in conditiile politei de asigurare incheiate intre Agentie si societatea de asigurare. 
9.2.2. In cazul in care Turistul solicita Agentiei contravaloarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentele justificative catre Agentie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Turistul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agentiei rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii. 
9.2.3. Turistul are obligatia de a notifica societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in legatura cu solicitarea adresata Agentiei privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevazute la pct. 9.2.2. 
9.2.4. In cazul in care, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre Agentie, Turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat. 
9.2.5. In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, Turistul are obligatia de a transmite societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative. 
9.2.6. Documentele justificative constau in principal in: 
a. contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice; 
b. confirmarile de primire precizate la pct. 9.2.2, 9.2.3 si 9.2.5; 
c. fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de Turist; 
d. fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul sa solicite turistului si alte documente justificative. 
9.2.7. Despagubirea nu poate depasi suma achitata de Turist in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice si nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 
9.2.8. Despagubirea va fi platita in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre societatea de asigurare a documentelor justificative de la Turist. 
9.2.9. In cazul in care, dupa plata despagubirii, Agentia plateste debitul catre Turist, acesta are obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea primita, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la Agentie a sumelor reprezentand debitul. 
9.2.10. Facultativ, Turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno sau altor tipuri de asigurari de calatorie. Agentia recomanda incheierea unei asigurari storno pentru acoperirea eventualelor penalitati de anulare. Turistul se poate informa in agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putand fi incheiata in agentia de turism de unde acesta a achizitionat pachetul de servicii turistice, daca Agentia ofera acest tip de serviciu. 
9.3. Agentia nu se face vinovata de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate in politele de asigurare contractate prin intermediul Agentiei, deoarece aceasta este doar intermediar intre Turist si asigurator. 

10. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
10.1. Conform dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, agentia Sunmedair Travel & Tourism Services SRL, in calitate de operator de date cu caracter personal, colecteaza și prelucreaza, respectiv inregistreaza, organizeaza, structureaza, stocheaza, adapteaza sau modifica, extrage, consulta, utilizeaza, divulga prin transmitere, disemineaza sau pune la dispoziție in orice alt mod, aliniaza sau combina, restricționeaza, șterge sau distruge, datele Turistului cu caracter personal (inclusiv ale minorilor beneficiari ai serviciilor), respectiv: 
• nume, prenume, adresa de email, numar de telefon și adresa de domiciliu/resedinta, cetatenie 
• permis auto/pasaport/ carte de identitate/ certificat de nastere minor sub 14 ani 
• semnatura olografa 
10.2 Scopurile colectarii si prelucrarii datelor cu caracter personal sunt urmatoarele: 
• incheierii și executarii contractului - emiterea biletelor de avion/tren, furnizarea de servicii turistice, obtinere viza, a serviciilor de cazare, asigurare de calatorie si a documentelor de facturare a serviciilor turistice achizitionate; 
• indeplinirii obligațiilor fiscale legate de executarea contractului; 
• indeplinirii obligațiilor instituite de lege in sarcina noastra in calitate de parte a contractului. 
10.3 Temeiurile juridice ale prelucrarii datelor cu caracter personal le reprezinta: 
• executarea unui contract (conform art. 6 alin. (1) lit. (b) din Regulament), 
• prelucrare necesara conformarii obligației legale (conform Art. 6 alin. (1) lit. (c) din Regulament). 
• interesul legitim (conform art. 6 alin. (1) lit. (f) din Regulament). 
• Consimtamant (conform art. 6 (1) lit. (a) din Regulament). 
10.4. Destinatarii datelor dvs. cu caracter personal sunt angajații subscrisei, companiile afiliate sau colaboratoare, tur-operatori, unitati de cazare, transportatori, partenerii contractuali din tara si/sau strainatate in vederea executarii serviciilor turistice ce fac obiectul contractului, precum și instituțiile statului. 
10.5. Datele cu caracter personal furnizate in baza prezentului contract vor fi stocate si prelucrate pe perioada relatiei contractuale, apoi pastrate in medii securizate pe o perioada de 10 ani, ulterior fiind distruse/sterse. 
10.6. Conform Regulamentului, Turistul are urmatoarele drepturi: 
10.6.1. Dreptul de a primi informatii cu privire la prelucrarea datelor si o copie a datelor procesate (dreptul de acces, art. 15 din Regulament), 
10.6.2. Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul la rectificare, art. 16 din Regulament), 
10.6.3. Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal si, in cazul in care datele cu caracter personal au fost facute publice, transmiterea informatiilor referitoare la solicitarea de stergere catre alti operatori (dreptul de stergere, art. 17 din Regulament), 
10.6.4. Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor (dreptul la restrictionare a procesarii, art. 18 din Regulament), 
10.6.5. Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizata intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si lizibil si de a solicita transmiterea acestor date catre un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, art. 20 din Regulament), 
10.6.6. Dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu intentia de a inceta prelucrarea (dreptul la obiectie, art. 21 din Regulament), 
10.6.7. Dreptul de a retrage oricand un consimtamant dat in vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe acel consimtamant. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului acordat inainte de retragere (dreptul de retragere a consimtamantului, art. 7 din Regulament). 
10.7 In vederea exercitarii drepturilor de mai sus Turistul poate contacta ofiterul pentru protectia datelor in orice moment utilizand urmatoarele date de contact: dpo@gotravel.ro. 
Cererea va fi analizata in fiecare situație și vom raspunde neintarziat. In situația admiterii acesteia, vom facilita exercitarea drepturilor solicitate, iar in situația respingerii, va vom informa asupra motivelor refuzului. Daca sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea de a depune o plangere la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ale carei date de contact le gasiți la adresa www.dataprotection.ro și de a va adresa justiției. 
10.8. Agentia va asigura sistemele si procedurile necesare prelucrarii datelor cu caracter persoanal potrivit dispozitiilor legale in vigoare, va asigura pastrarea datelor cu caracter persoanal in conditii de stricta confidentialitate si nu va divulga aceste date fara acordul expres al Turistului, cu exceptia cazurilor prevazute de lege ori a solicitarilor exprese ale autoritatilor publice, va lua masurile necesare pentru a asigura siguranta datelor transmise catre furnizorii de servicii, acesta transmitand date numai catre acei furnizori ce in mod rezonabil asigura siguranta acestora in conformitate cu legislatia in vigoare. 

10.9. In cazul in care obiectul contractului este reprezentat de prestarea unor servicii turistice in afara Uniunii Europene, Turistul ia la cunostinta asupra faptului ca, desi Agentia depune toate eforturile pentru garantarea procesarii datelor de catre partenerii externi in aceleasi conditii ca si in Uniunea Europeana, Agentia nu poate garanta si asigura respectarea acelorasi obligatii, ca in cazul partenerilor europeni, conform art. 49 din Regulamentul (UE) 2016/679. 
10.10. Agentia, in conditiile legislatiei in vigoare, va informa de indata Turistul in cazul existentei oricarei pierderi de informatii si va lua toate masurile necesare de remediere. 
10.11. Prezentul capitol este completat cu Anexa la prezentul contract ce cuprinde consimtamantul Turistului cu privire la activitatile de marketing ale Agentiei. 

11. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
11.1. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele: 
a. voucherul, biletul de odihna/tratament, biletul de excursie, bonul de comanda, dupa caz; 
b. programul turistic, in cazul actiunilor turistice; 
c. cataloage/pliante/oferte/alte inscrisuri/etc. ale Agentiei puse la dispozitia turistului, in format tiparit sau pe suport electronic. 

12. DISPOZITII FINALE 
12.1. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 
12.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 republicata. 
12.3. Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt inscris, daca Turistul este informat despre aceasta si daca documentul contine informatiile prevazute de Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 republicata. 
12.4. Modificarea prezentului contract se poate realiza prin acordul de vointa al ambelor parti si in baza unui act aditional incheiat in forma scrisa de ambele parti. 
12.5. Contractul intra in vigoare de la data semnarii de catre cele doua parti si este valabil pana la data indeplinirii tuturor obligatiilor asumate de parti. 
12.6. Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale, acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul. 
12.7. Turistul declara ca Agentia de turism l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 republicata. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice, Turistul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, in conformitate cu oferta agentiei de turism. 
12.8. Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila, in caz contrar partile inteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente de la sediul Agentiei. 
12.9. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

AGENTIA, TURIST,


ANEXA NR. 1 LA CONTRACTUL DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE Nr.  _______din _____
CONSIMTAMANT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
PENTRU ACTIVITATI DE MARKETING
Subsemnatul, ______ legitimat cu CI, seria _____ nr ____, domiciliat/a in _____, str. ____
in calitate de Turist, 
imi exprim in mod expres liberul consimtamant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in conditiile prezentate mai jos: 
1. Informatii cu privire la prelucrare: 
1.1. Calitatea persoanei vizate: client al operatorului, beneficiar al serviciilor turistice contractate. 
1.2. Date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de email, numar de telefon. 
1.3. Scopurile prelucrarii: promovare, reclama, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare servicii, promovare evenimente si manifestari culturale/sportive sau de alta natura, desfasurare campanii promotionale, concursuri, loterii publicitare, fidelizare, transmitere newsletter (buletine informative), efectuarea de comunicari comerciale pentru serviciile Agentiei, inclusiv cele dezvoltate impreuna cu un partener al acesteia, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice. 
1.4. Operatiuni de prelucrare: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere in cadrul Agentiei si parteneri externi, diseminarea sau punerea la dispoziție in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 
1.5. Perioada de stocare: Datele personale vor fi stocate pana la momentul la exprimarea din partea Turistului a optiunii de retragere a consimtamantului/renuntare la primirea acestor informatii promotionale, cu exceptia cazurilor in care Agentia are obligatia legala de a stoca in continuare datele in scopul de a le prezenta autoritatilor publice, de exemplu autoritatilor fiscale, ori de a pastra evidentele pentru o perioada de timp, cazuri in care Agentia va pastra datele personale pana la expirarea duratei obligatiei legale. Stocarea si transferul datelor personale catre autoritatile publice in scopul indeplinirii unei obligatii legale se bazeaza in mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) din Regulament. 
2. Optiunile Turistului: 
 reclama, marketing (marketing direct), publicitate: 
     DA       NU 
 promovare/evaluare servicii, promovare evenimente si manifestari culturale/sportive sau de alta natura, desfasurare campanii promotionale, concursuri, loterii publicitare, fidelizare: 
     DA       NU 
 transmitere newsletter (buletine informative): 
      DA      NU 
 efectuarea de comunicari comerciale pentru serviciile  Agentiei, inclusiv cele dezvoltate impreuna cu un partener al Agentiei, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice: 
      DA       NU 
3. Obligatiile Agentiei 
3.1. Sa prelucreze datele cu caracter personal cu buna-credinta; 
3.2. Sa stocheze datele cu caracter personal intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesara realizarii scopurilor in care datele sunt colectate si in care vor fi ulterior prelucrate; 
3.3. Sa ia toate masurile necesare impotriva utilizarii, reproducerii, divulgarii, transferarii, dezvaluirii sau publicarii neautorizate a datelor cu caracter personal colectate conform prezentului Consimtamant. 
3.4. Sa utilizeze datele cu caracter personal numai in scopurile prevazute in prezentul consimtamant, pentru care Turistul a comunicat datele, cu exceptia situatiei in care acesta si-a dat acordul expres pentru folosirea datelor si pentru alte scopuri; 
3.5. Sa raporteze, fara intarzieri nejustificate, orice incident de securitate constatat in sistemul de transmitere si prelucrare a datelor cu caracter personal in ceea ce priveste securitatea sistemelor informatice, precum si orice incident referitor la posibila utilizare sau intrebuintare gresita/necorespunzatoare a acestora, conform art. 33 din Regulament. De asemenea, Agentia se obliga sa informeze Turistul cu privire la incalcarea securitatii datelor cu caracter personal, in cazurile prevazute de art. 34 din Regulament. 
3.6. Sa indeplineasca obligatia de a raspunde cererilor privind exercitarea de catre Turist a drepturilor ce rezulta din Regulament; 
3.7. Sa nu trimita in mod neautorizat documente sau fisiere ce contin date cu caracter personal care pot prejudicia Turistul; 
3.8. Sa asigure Turistului dreptul la portabilitatea datelor, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat. 
3.9. Sa ofere suficiente garantii in ceea ce priveste masurile de securitate tehnice si organizatorice referitoare la operatiunile de prelucrare a  datelor cu caracter personal si sa respecte normele de securitate, astfel incat prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate sa respecte cerintele prevazute de Regulament si sa asigure protectia drepturilor Turistului, in conformitate cu prevederile art. 32 din Regulament. 
3.10. In cazul desfasurarii activitatii de prelucrare a datelor personale sub autoritatea unei persoane imputernicite de Agentie, conform. art. 28 din Regulament, intre Agentie, in calitate de operator, si imputernicitul sau exista un contract valabil, prin care cel din urma sa aiba obligatia de a respecta aceleasi conditii de protectie a prelucrarii datelor cu caracter personal si aceleasi instructiuni referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal prevazute in prezentul Consimtamant; 
3.11. In cazul in care cadrul legislativ incident in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal se modifica si/sau in ipoteza unui transfer al datelor cu caracter personal in afara teritoriului Uniunii Europene, Agentia declara si garanteaza ca va depune toate diligentele necesare pentru indeplinirea tuturor efectelor Consimtamantului si respectarea prevederilor legislatiei incidente in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal. 
4. Drepturile Turistului 
4.1. Ca si persoana vizata, Turistul poate  contacta ofiterul nostru pentru protectia datelor in orice moment si in mod gratuit, cu o notificare, la urmatoarele date de contact: dpo@gotravel.ro,  in vederea exercitarii drepturilor sale in conformitate cu Regulamentul. 
4.2. Aceste drepturi sunt urmatoarele: 
4.2.1. Dreptul de a primi informatii cu privire la prelucrarea datelor si o copie a datelor procesate (dreptul de acces, art. 15 din Regulament), 
4.2.2. Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul la rectificare, art. 16 din Regulament), 
4.2.3. Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal si, in cazul in care datele cu caracter personal au fost facute publice, transmiterea informatiilor referitoare la solicitarea de stergere catre alti operatori (dreptul de stergere, art. 17 din Regulament), 
4.2.4. Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor (dreptul la restrictionare a procesarii, art. 18 din Regulament), 
4.2.5. Dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si lizibil si de a solicita transmiterea acestor date catre un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, art. 20 din Regulament), 
4.2.6. Dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu intentia de a inceta prelucrarea (dreptul la obiectie, art. 21 din Regulament), 
4.2.7. Dreptul de a retrage oricand un consimtamant dat in vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe acel consimtamant. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului acordat inainte de retragere (dreptul de retragere a consimtamantului, art. 7 din Regulament). 
4.2.8. Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere daca Turistul considera ca prelucrarea datelor este o incalcare a Regulamentului (dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere, art. 77 din Regulament). 
5. Masuri de protectie a datelor cu caracter personal 
5.1. Ințelegem cat de importanta este securitatea datelor personale și luam masurile necesare pentru a proteja clienții noștri și alte persoane ale caror date le prelucram de accesul neautorizat la datele personale, precum și de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizata ale datelor pe care le prelucram in activitatea curenta. 
5.2. Am implementat urmatoarele masuri tehnice și organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal: 
5.2.1 Politici dedicate. Adoptam și revizuim constant practicile și politicile interne de prelucrare a datelor personale (inclusiv masurile fizice și electronice de securitate), pentru a ne proteja sistemele de un eventual acces neautorizat sau alte posibile amenințari la securitatea acestora. Aceste politici sunt supuse unor verificari constante, pentru a ne asigura ca respectam cerințele legale și ca sistemele funcționeaza in mod adecvat. 
5.2.2. Minimizarea datelor. Ne asiguram ca datele tale cu caracter personal pe care le prelucram sunt limitate doar la cele necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate in aceasta politica. 
5.2.3. Restrangerea accesului la date. Incercam sa restrangem cat mai mult accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucram la minimul necesar: angajați, colaboratori și alte persoane care au nevoie sa acceseze aceste date pentru a le prelucra și a duce la indeplinire un serviciu. Partenerii și colaboratorii noștri sunt supuși unor obligații stricte de confidențialitate (fie statutare, fie legale). 
5.2.4. Masuri tehnice specifice. Utilizam tehnologii care sa asigure securitatea clienților noștri, incercand intotdeauna sa implementam cele mai optime soluții pentru protecția datelor. De asemenea, facem back-up-uri periodice de date pentru a le putea recupera in cazul unui eventual incident. 
5.2.5. Asigurarea exactitații datelor tale. Cateodata este posibil sa iți cerem sa confirmi exactitatea sau actualitatea datelor tale pentru a fi siguri ca ele reflecta realitatea. 
5.2.6. Instruirea personalului. Ne instruim și testam constant angajații și colaboratorii cu privire la legislația și cele mai bune practici in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal. 
5.2.7. Anonimizarea datelor. Acolo unde putem, incercam pe cat posibil sa anonimizam/pseudonimizam datele cu caracter personal pe care le prelucram, astfel incat sa nu mai putem identifica persoanele la care acestea se refera. 
6. Destinatarii datelor cu caracter personal. 
6.1. Destinatarii datelor dvs. cu caracter personal sunt angajații subscrisei precum si furnizorii noștri de servicii, pentru indeplinirea scopurilor descrise mai sus. 
Furnizorii noștri sunt urmatorii 
- pentru e-mail – MAILCHIMP 
- pentru marketing – GOOGLE, FACEBOOK, LINKEDIN, INSTAGRAM, TWITTER 
Subsemnatul, declar ca am fost informat cu privire la categoria datelor personale ce urmeaza a fi prelucrate, scopul prelucrarii lor, modul de pastrare (securitatea datelor), protejarea datelor, confidențialitatea datelor, termen de pastrare, drepturile mele si destinatarii datelor cu caracter personal. 
TURIST, 
________________ 
DATA: _______________